socid study # 9

พจนกร รอดทองดี

นิสิตสาขา วิชาหลักสูตรและการสอน เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

เดรียมให้พร้อม