socid study # 9
ผู้สอน

พจนกร รอดทองดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
socid study # 9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13884

สถานศึกษา
นิสิตสาขา วิชาหลักสูตรและการสอน เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

เดรียมให้พร้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.