ชั้น ม.1/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2  โรงเรียนอุตรดิตถ์

ครูประจำชั้น :

  1. ครูสุเพ็ญรัตน์  จานศรีเพ็ญ
  2. ครูวันทนีย์  หรรษอุดม