เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ เข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงข้อมูล อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์การแสดงผล การใช้โปรแกรมพื้นฐาน อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีจัดการสารสนเทศ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ ความรู้ในอาชีพต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ