431-336 Political Economy in Southeast Asia

คำอธิบายชั้นเรียน

431-336 Political Economy in Southeast Asia

เป็นวิชาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นภูมิภาคมลายู หรือ นูซันตารา (Nusantara)