เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-336 Political Economy in Southeast Asia

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-336 Political Economy in Southeast Asia

เป็นวิชาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นภูมิภาคมลายู หรือ นูซันตารา (Nusantara)