เรียนดนตรีกับครูสงค์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลโดยครูประสงค์ สกุลบัวบาง