เรียนดนตรีกับครูสงค์

ประสงค์ สกุลบัวบาง

โรงเรียนวัดราชบพิธ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลโดยครูประสงค์ สกุลบัวบาง