เรียนดนตรีกับครูสงค์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ประสงค์ สกุลบัวบาง

โรงเรียนวัดราชบพิธ

ห้องเรียนสำหรับศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลโดยครูประสงค์ สกุลบัวบาง