เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

31102_7_สถาบันพระมหากษัตริย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข