31102_7_สถาบันพระมหากษัตริย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข