การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ๒

เอกพล เรืองสุคนธ์

โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวณยุทธ ประชาสรรค์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน 15 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ๒