เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระพีพัฒน์ เชื้อภักดี

โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสวรรค์)

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)