การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 1

ระพีพัฒน์ เชื้อภักดี

โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสวรรค์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)