การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)