เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วีระวัฒน์ บุญบรรดาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 32 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)