วิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)

วีระวัฒน์ บุญบรรดาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 32 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)