เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)