30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics) ในเวลาพิเศษ

คำอธิบายชั้นเรียน

เครืHองมือมูลฐานของวิธีการทางสถิติ สถิติเกีHยวกับการศึกษา การแก้ปัญหาทางธุรกิจ การควบคุมคุณภาพ

สินค้า การพยากรณ์การขาย การตังQ ราคาขาย การฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจจากเหตุและข้อสรุป ทีไH ด้จากการ

วิเคราะห์โดยเครืHองมือทางสถิติ วิธีการเก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบ

ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย การจำลองทฤษฎีแบบ

แถวคอย ตัวแบบบางชนิดทางเศรษฐมิติ