ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics) ในเวลาพิเศษ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13915

สถานศึกษา

ม.นครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

เครืHองมือมูลฐานของวิธีการทางสถิติ สถิติเกีHยวกับการศึกษา การแก้ปัญหาทางธุรกิจ การควบคุมคุณภาพ

สินค้า การพยากรณ์การขาย การตังQ ราคาขาย การฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจจากเหตุและข้อสรุป ทีไH ด้จากการ

วิเคราะห์โดยเครืHองมือทางสถิติ วิธีการเก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบ

ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย การจำลองทฤษฎีแบบ

แถวคอย ตัวแบบบางชนิดทางเศรษฐมิติ