นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 12

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร