คอมพิวเตอร์ ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.2/1  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร