homeคอมพิวเตอร์ ม.2/1
person
คอมพิวเตอร์ ม.2/1

ผู้สอน
นาง นารีรัตน์ ผดุงสุขดำรง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.2/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1392

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ม.2/1  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)