เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดรุณี สุนทราวงค์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)