เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดรุณี สุนทราวงค์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)