คอมพิวเตอรืและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ธวัชชัย มะลิซ้อน

โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6