เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีตามใจ ม.6/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้อง้รียน วิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียธัญรัตน์

ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข