ดนตรีตามใจ ม.6/5

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน วิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียธัญรัตน์

ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข