โครงการ

นายมูหัมหมัดซุกรี กาซอ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ