เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย องค์ประกอบ ชนิดของข้อความ การเขียนข้อความเพื่อสื่อความหมาย หลักเกณณ์ วิธีการในการเขียนข้อความชนิดต่าง ๆ