ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ "ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์"

ภารดี แสนประสิทธิ์

โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม