homeคอมพิวเตอร์ ม.2/2
person
คอมพิวเตอร์ ม.2/2

ผู้สอน
นาง นารีรัตน์ ผดุงสุขดำรง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1394

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ม.2/2  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)