Office Networking Workshop

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหนึ่งจากวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ามามีส่วนรวมกับการเรียนรู้ เช่น เทคโนโลยีสายสัญญาญา หลักการของโครงสร้างเครือข่ายแบบสาย กระดูกสัหลังเครือข่าย บริเวณปฎิบัติงาน การทดสอบโครงสร้างเครือข่ายแบบสาย การออกแบบและการปฎิบัติ เครือข่ายระยะใกล้ อีเทอร์เน็ต โทเก็นริง บริดจ์ การตั้งค่าไอพี โปรโตคอลสแปนทรี อุปกรณ์เทคโนโลยีฮับและสวิทช์ การเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น และการเชื่อมต่อรวม