เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-2 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์