เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิภาภัทร์ กุณฑล

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 4167255 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป