การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2/2557)

นิภาภัทร์ กุณฑล

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4167255 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป