การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ วิธีการในการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์