เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สมพร จินากูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการ วิธีการในการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์