การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

สมพร จินากูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ วิธีการในการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์