เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-2 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3) [Seminar in Public Health] ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข