57-2 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3) [Seminar in Public Health] ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข