เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การดำเนินงานพัฒนาสังคม (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้เปิดให้สำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (1/2558)