การดำเนินงานพัฒนาสังคม (1/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เปิดให้สำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (1/2558)