ระบบการบริหารงานท้องถิ่น (2/2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เปิดให้สำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (2/2557)