การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (2/2557)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป