ภาษาไทยธุรกิจ (กลุ่ม1)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน online สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา ภาษาไทยธุรกิจ(1543246) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2/2557