ภาษาไทยธุรกิจ (กลุ่ม 2)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภาษาไทยธุรกิจ (1543246) ปีการศึกษา 2/2557 กลุ่มที่ 2