GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์เช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์ เวลาเรียน 09.00-12.00 น.