GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อังคารบ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันอังคาร เวลาเรียน 13.00-16.00 น.