GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสบ่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันพฤหัสบดี เวลาเรียน 13.00-16.00 น.