GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสบ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันพฤหัสบดี เวลาเรียน 13.00-16.00 น.