การบัญชีชั้นกลาง 2

ศรินทิพย์ หนูชัยแก้ว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.1 และปวส.1 พิเศษ สาขาวิชาการบัญชี