เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Essential Mathematics

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปรัชญา แนวคิด โครงสร้างคณิตศาสตร์ การใช้คณิตศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ ปริภูมิ การวัดระยะทาง พื้นที่ การประมาณพื้นที่เส้นโค้งด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู จุดกึ่งกลาง และซิมพ์สัน การวัดปริมาตร การสร้างวัตถุด้วยวิธีการยืด การหมุนแบบ disc shell การเพิ่ม-ลด สเกล แผนที่ ผังแบบ หุ่นทดลอง ค่าคลาดเคลื่อนจากระเบียบวิธีสเกล การวัดอัตราส่วน อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ และปฏิยานุพันธ์ การใช้โปรแกรม wolfram สำหรับหาอนุพันธ์และปริพันธ์ สมการเส้นตรง พฤติกรรมเชิงเส้น การประมาณเชิงเส้น วิธีถดถอยเชิงเส้น ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม พฤติกรรมเพิ่ม-ลด ฟังก์ชันโลจิสติก การวัดรูปสามเหลี่ยม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การกวัดแกว่ง ฟังก์ชันคลื่น พหุนาม ฟังชันก์พาราโบลา ค่าสูงสุด ต่ำสุด ภาคตัดกรวย พาราโบลา วงกลม วงรี ไฮเปอร์โบลา