ศท. 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2557 (วันอังคารบ่าย)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อาคาร 10/802

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท. 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต