เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท. 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2557 (วันอังคารบ่าย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อาคาร 10/802

ศท. 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต