วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร2-2557 (เลือกเสรี)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร2-2557 (เลือกเสรี)