การสาธารณสุขศาสตร์เบื้องต้น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชา การสาธารณสุขศาสตร์เบื้องต้น