เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0111463 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รหัส 0111463 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย ทั้งที่เป็นวรรณคดีแปล แปลง และแต่ง ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิด