ผู้สอน
นาย วินัย สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

0111463 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14006

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัส 0111463 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย ทั้งที่เป็นวรรณคดีแปล แปลง และแต่ง ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิด