0111463 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัส 0111463 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย ทั้งที่เป็นวรรณคดีแปล แปลง และแต่ง ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิด