วท. 6000103 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียน 2/2557 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์