ผู้สอน
สามเณร สันติสุข ฟูมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Social Study # 03


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14009

สถานศึกษา

นิสิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.