การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6