การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

พจวลัญช์ สายวงค์อินทร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6