เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พจวลัญช์ สายวงค์อินทร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่

รายวิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6