เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.02) ... ภาคเรียนที่ 2/2557 (วมส.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ การสร้าง การผลิต การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา