ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.04, 14) ... ภาคเรียนที่ 2/2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14017

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ การสร้าง การผลิต การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา