ED 3802 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 (Sect.13) ... ภาคเรียนที่ 2/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และ การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์