เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท6001302 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี สำหรับวิทย์คอมฯ 2/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นัศึกมีความรู้ควาข้จเกี่ยวกับ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน กลยุทธวิธีการของอัลกอริทึม อัลกอริทึมพื้นฐาน อัลกอริทึมแบบกระจาย และความสามารถในการคำนวณพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมในปัจจุบัน