เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

936-369 ภาษาไทยสำหรับธุรกิจ 2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดมุ่งหมายของรายวิชานี้

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับธุรกิจ

2. เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ ทางภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับงานทางธุรกิจ

3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้เรียนไปใช้ในงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ