วท6001304 ปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ศึกษา2_57

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานและรากฐานทางด้านคณิตศาสตร์รวมถึงองค์ความรู้ที่จะนำไปสร้างเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ ขั้นตอนวิธีในการค้นหาคำตอบ การใช้แบบจำลองในการแทนที่สถานะการแสดงองค์ความรู้และการอนุมานความรู้ การประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน