426-102 Physical Geography

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับระบบกายภาพของโลก ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค และผลกระทบต่อมนุษย์ เพื่อความเข้าใจในบริบทของการคงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของโลก