เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-102 Physical Geography

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับระบบกายภาพของโลก ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค และผลกระทบต่อมนุษย์ เพื่อความเข้าใจในบริบทของการคงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของโลก